Partner inom utländsk arbetskraft

Få hjälp med utländsk arbetskraft inom industriarbeten, byggtjänster och mycket mer.

Välj Work4best när ni behöver arbetskraft

Vi är ett polskt företag med lång erfarenhet av internationella samarbeten med företag inom olika branscher som industri, bygg, lager och närliggande tjänster. Våra kunder finns i Skandinavien och Tyskland. Vi tillgodoser erfaren utländsk arbetskraft med olika kompetenser som svetsare, gjutare, montörer, murare, byggarbetare, hantverkare, elektriker och mycket mer.

Över 400 utförda projekt

Arbetar i hela skandinavien

13 år i branschen

Vi hjälper er med

Work4best fungerar som er samarbetspartner i det fall ni behöver utöka ert team för att klara av en större produktionskapacitet. Kanske har ni fått en ny kund som kräver att ni dubblar er produktion under de närmsta åren. I många fall är erfarna och arbetsvilliga arbetare som svetsare, gjutare eller montörer svårt att hitta i Sverige, speciellt på kort tid. Där kommer vi in i bilden, vi har färdiga arbetsteam som har erfarenhet av liknande arbeten från både Baltikum som Skandinavien.

Utländsk arbetskraft

Produktionstoppar? Inga problem!

I många branscher skiljer sig produktionen under årets gång. Inom exempelvis tillverkning av dörrar, fönster och beslag är vanligen vår- och sommartider med högre tryck. I det fallet kan det underlätta att ha ett smidigt samarbete med Work4best, där ni kan få tillgång till utländsk arbetskraft under denna begränsade period. Samtidigt ställer vi som företag inte lika stora krav på er långsiktighet som en potentiell anställd naturligtvis gör. Detta då vi har flertalet samarbetspartners som nyttjar våra medarbetare och team.

Administration och tillstånd

Genom vår snart 15 åriga erfarenhet av att samarbeta med europeiska och skandinaviska fabriker och företag har vi lärt oss det kompletta regelverket rörande outsourcing av utländsk arbetskraft. I kombination med detta har vi utvecklat en hög nivå av anpassningsbarhet, vi lyssnar på era behov och ser till att ta fram våra erbjudanden om samarbete anpassat efter ert unika behov. Ett samarbete med oss är skräddarsytt och bygger på att vi blir en del av ert team, på den nivå ni har behov av vår hjälp. I takt med att er verksamhet växer är det inte ovanligt att ni börjar söka efter nya specialistkompetenser. Vi kan därmed se oss för och proaktivt arbeta för att kunna hjälpa er med den tillsättningen.

Erfaren aktör inom utländsk arbetskraft

Företaget har varit aktivt sedan 2011 och vi har sedan dess utfört hundratals lyckade projekt i olika branscher med varierande storlek. Detta har gett oss en expertis inom internationell arbetsrätt, en förståelse kring olika företags behov och därigenom har vi utvecklat egna team med arbetare inom ett antal olika specialistområden. Dessa medarbetare arbetar på permanent eller projektbaserad basis ute hos våra olika kunder i Skandinavien och närliggande europeiska länder.

Vad betyder expat? Det är en förkortning för engelskans ”expatriate”, som används för att beskriva en individ som tillfälligt eller permanent bor i ett annat land än sitt ursprungsland. Detta skiljer sig från termen ”invandrare” som oftare används för att beskriva någon som har flyttat till ett nytt land med avsikt att stanna där mer […]
Utstationeringsregistret är en databas där arbetsgivare registrerar utstationerade arbetstagare för att möjliggöra övervakning och säkerställa att reglerna följs. I Sverige administreras detta register av Arbetsmiljöverket. Utstationeringsdirektivet är en EU-lagstiftning som säkerställer att utstationerade arbetstagare, som tillfälligt skickas till ett annat land för arbete, får samma arbetsvillkor och löner som inhemska arbetstagare i värdlandet. En rättsakt […]
A1-intyg är ett dokument som bekräftar att en person som arbetar temporärt i ett annat EU/EES-land eller Schweiz fortfarande omfattas av sitt hemlands socialförsäkringssystem. För att skaffa intyget måste den anställda eller egenföretagande individen ansöka hos den nationella socialförsäkringsmyndigheten i sitt hemland, och bifoga nödvändiga dokument som styrker anställningsförhållandet och det planerade arbetet utomlands. Efter […]
Kemikalier varningssymboler spelar en mycket viktig roll i att skydda arbetstagare på riskfyllda arbetsplatser. De varnar för potentiella faror och bidrar till att förebygga olyckor och skador. Men varför är dessa symboler så viktiga, och måste de verkligen finnas synliga? Denna artikel utforskar vikten av kemikaliers varningssymboler, deras samspel med ögonduschar och hur EN 15154-standarden […]
Hyra in utländsk arbetskraft i Sverige kräver att företag följer specifika regler och förordningar. För icke-EU-medborgare behövs både arbets- och uppehållstillstånd. Arbetsgivare måste även följa svenska skatteregler, arbetsmiljölagar och kollektivavtal för att säkerställa rättvisa arbetsvillkor. Processen kan vara komplex, men det ger företag tillgång till specialiserad kompetens och ökar deras flexibilitet på arbetsmarknaden. Hyra in […]
Arbetssäkerhet är en fundamental rättighet för alla arbetare, oavsett ursprung eller nationalitet. Svenska arbetsgivare har en juridisk och moralisk skyldighet att säkerställa en säker arbetsmiljö för alla anställda, inklusive arbetare från andra länder. Detta innebär att arbetsgivare måste implementera och upprätthålla arbetsmiljöstandarder som garanterar säkerhet och hälsa på arbetsplatsen, och att dessa standarder ska vara […]

Svårt att hitta specialistkompetens i Sverige?

Det är välkänt att många städer i Polen och Baltikum har en lång historia av att vara skickliga hantverkare och industriarbetare. Många hamnstäder har exempelvis en lång tradition av att utbilda svetsare till varvsindustrin. Idag finns därför i många städer en stor pool av duktiga svetsare, montörer, gjutare och CNC-operatörer. Dels finns inte alltid arbeten som passar denna kompetens tillgängliga lokalt samtidigt som det finns en stark vilja hos dessa personer att arbeta och i vissa fall även bosätta sig utomlands.

Utländsk arbetskraft och projektanställda

I många branscher krävs inte året runt anställda. Man vill enbart ha hjälp under en begränsad period och behöver hitta personal som har erfarenhet eller som snabbt kan lära sig. Det kan gälla stora byggarbeten, infrastrukturprojekt, skogsarbeten eller utvinning av diverse naturresurser. Under åren har fått en bra förståelse för hur dessa samarbeten fungerar och vad som krävs för att alla parter ska bli nöjda. Vi står för ett erfaret arbetsteam som kan både krympas och utökas under projektets framfart, samtidigt tar vi fram tydliga avtal som gör att vi med självsäkerhet kan gå vidare och tillsammans få era projekt utförda enligt er deadline.

Integrering av arbetskraft

Då våra medarbetare är utländska medborgare kan språkmässiga och kulturella aspekter kännas som en utmaning. Därför har ser vi till att det alltid finns kompetens i Svenska eller Engelska, så att ni alltid kan kommunicera utan problem. I många fall kan flertalet av våra medarbetare antingen Svenska eller Engelska. Detta av den enkla anledningen att de sedan tidigare varit på flera liknande arbetsplatser och förstår sig på arbetsuppgifter, det svenska förhållningssättet, sociala koder och mycket mer. Utöver att vår personal är erfarna och kräver lite eller ingen utbildning i det specifika arbetet de ska utföra, så är de arbetsvilliga, lösningsorienterade och har hög arbetsmoral.

Ta hjälp från utländska arbetare? Så säkrar vi hög kvalitet

Hos Work4best är kvalitet mer än bara ett ord – det är fundamentet i vår verksamhet. Vi förbinder oss att leverera en service som inte bara möter utan överträffar era förväntningar. Vår kvalitetsgaranti innebär en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av våra arbetsgrupper, för att säkerställa att de uppnår de högsta standard gällande den specifika arbetsuppgiften och att vi bidrar till slutförandet av era projekt. Vi genomför regelbundna kvalitetskontroller och ger våra kunder möjligheten att ge feedback, vilket skapar en loop av ständiga förbättringar. Denna process garanterar att vårt arbete alltid reflekterar er strävan efter excellens och bidrar positivt till ert företags rykte.

Vår projektledning och support förenklar outsourcing av utländsk arbetskraft

Vår projektledning kombinerar strukturerad planering med flexibilitet för att anpassa sig till föränderliga projektbehov. Med Work4best får ni en dedikerad projektledare som är er kontaktpunkt genom hela projektets livscykel. Från start till slutförande är projektledaren där för att stödja, koordinera och säkerställa att allt löper smidigt. Detta partnerskap förlängs också till vår kundsupport, som är tillgänglig när ni behöver den. Med ett enkelt telefonsamtal eller e-postmeddelande kan ni snabbt lösa eventuella frågor eller förändra i projektets riktning. Vår support är en förlängning av ert team och vi är alltid här för att ge er den hjälp ni behöver.

Personalen i centrum

På Work4best förstår vi att nöjda medarbetare ger bättre resultat. Därför är anställdas välmående och förmåner centrala delar i vår personalpolitik. Vi ser till att våra medarbetare inte bara är väl kompenserade för deras arbete, utan också har tillgång till förmåner som främjar deras hälsa och välbefinnande. Vårt företag arbetar ständigt med att skapa en miljö som uppmuntrar både professionell och personlig utveckling. Genom att investera i våra medarbetare skapar vi en stabil grund för långsiktiga relationer och kontinuerligt förbättrade prestationer på arbetsplatsen.

Lagar, tillstånd och riktlinjer som påverkar eller styr utländsk arbetskraft

EU:s regler för fri rörlighet
För oss på Work4best är förståelsen för EU:s regler om fri rörlighet en grundpelare i vår service. Vi garanterar att den fria rörligheten för våra anställda inom EU/EES-området är sömlös, vilket underlättar snabb och effektiv personalallokering över landsgränserna. Vår insikt i dessa regler säkerställer att vi kan erbjuda en arbetskraft som är flexibel, kompetent och redo att integreras i ert projekt utan dröjsmål. Vi har också utvecklat förfaranden som skyddar både er och arbetstagarnas rättigheter i enlighet med EU:s lagstiftning, vilket säkerställer en rättvis arbetsmarknad och bidrar till att era projekt följer högsta möjliga etiska standarder.

ID06 – Trygg Identifikation
Vi använder oss av och har god insikt i ID06-systemet, som är en svensk standard för identifikation inom byggbranschen. Vi hanterar hela processen från ansökan till leverans av ID06-kort, säkerställande att alla våra anställda är redo att beträda arbetsplatsen med nödvändig legitimation. Detta är en avgörande komponent för att upprätthålla säkerhet och transparens på svenska byggarbetsplatser. Vi förstår komplexiteten i ID06-systemet och hur det samspelar med andra säkerhetskrav och arbetsplatsens riktlinjer. Genom att försäkra att all personal är korrekt registrerad och identifierbar, hjälper vi er att upprätthålla högsta möjliga säkerhetsstandard och förebygga obehörig tillgång till era byggplatser.

Arbetsmiljölagen
Vi prioriterar arbetsmiljön och ser till att alla våra anställda har den kunskap som krävs för att verka inom ramen för svensk arbetsmiljölagen. Genom kontinuerlig utbildning och uppdateringar säkerställer vi att vår personal alltid arbetar under betryggande förhållanden och bidrar till en hälsosam arbetsmiljö. Vi går längre än bara att följa lagen; vi strävar efter att vara en föregångare när det gäller arbetsmiljöpraxis. Vårt team är tränat i att snabbt identifiera och hantera potentiella risker, och vi arbetar aktivt med att främja en kultur av säkerhet och välbefinnande på arbetsplatsen. Detta minskar inte bara risken för arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar, utan höjer även produktiviteten och arbetstillfredsställelsen.

Registrering hos Migrationsverket
Vi underlättar processen för våra EU-medarbetares registrering hos Migrationsverket för de som önskar stanna längre än tre månader i Sverige. Vår erfarenhet säkerställer en korrekt och snabb hantering av nödvändiga formaliteter för en smidig vistelse och arbetsstart i Sverige. Vi känner till alla de administrativa processer och krav som Migrationsverket ställer och kan skräddarsy vår rådgivning för att möta era specifika behov och omständigheter. Genom att se till att alla nödvändiga steg och dokumentation är korrekt utförda från början, hjälper vi till att undvika eventuella fördröjningar eller problem som kan påverka projektets framdrift.

Personnummer och samordningsnummer
För en fullständig integration i det svenska samhället assisterar vi våra anställda i processen att erhålla personnummer eller samordningsnummer. Detta förenklar alltifrån skattebetalning till tillgång till samhällets tjänster och är en viktig del av vår totala lösning för arbetskraftsimport. Vi har expertkunskap i hur detta system fungerar inte bara för individens utan också för företagets fördel, och hur det kan påverka allt från lönehantering till försäkringsförmåner. Vi guidar våra anställda genom varje steg, säkerställer att de är fullt informerade och rustade för att navigera i det svenska systemet.

Europeiska hälsoförsäkringskortet
Vi stöder våra EU-anställda i att erhålla det europeiska hälsoförsäkringskortet, vilket ger dem tillgång till medicinsk vård under likvärdiga förhållanden som svenska medborgare. Detta försäkrar att de kan känna sig trygga och är väl omhändertagna under sin tid i Sverige. Denna service är ett bevis på vår omfattande omsorg om våra medarbetares välbefinnande, vilket inte bara gynnar dem utan också säkerställer en kontinuerlig produktivitet inom ert företag.

Skattefrågor
Work4best hanterar alla aspekter av skattefrågor för EU-medborgare som arbetar i Sverige. Vi ser till att all preliminärskatt och arbetsgivaravgifter hanteras korrekt och effektivt, vilket ger en problemfri upplevelse för både arbetstagare och uppdragsgivare. Vår kunskap sträcker sig till att förstå den komplexa naturen av internationella skatteavtal och hur de appliceras på utländsk arbetskraft som rör sig över gränserna. Vi kan erbjuda skräddarsydda råd för skatteplanering och optimera de ekonomiska fördelarna för både er och era anställda.

Arbetstidsdirektivet
Vi tillämpar EU:s arbetstidsdirektiv och garanterar att våra medarbetares arbetstider är lagliga, hälsosamma och främjar en god arbets- och livsbalans. Genom att noggrant anpassa våra scheman efter dessa regler bidrar vi till välmåendet och effektiviteten hos våra arbetsteam. Vår djupgående förståelse av direktivet innebär att vi också är skickliga på att hantera schemaläggning och tidsredovisning, vilket är avgörande för att säkerställa att arbetsbelastningen är hållbar och i linje med gällande lagstiftning.

Uthyrningsdirektivet
Genom att följa uthyrningsdirektivet, säkerställer vi att våra anställda som är uthyrda har likvärdiga arbetsvillkor som permanent anställda. Vi engagerar oss för rättvisa och jämlika villkor för vår arbetskraft, vilket stärker samarbetet och prestandan i era projekt. Vår erfarenhet i branschen ger oss en fördjupad förståelse av de utmaningar och möjligheter som finns inom uthyrning av personal, vilket tillåter oss att proaktivt adressera dessa frågor och upprätthålla en hög nivå av arbetstagarnöjdhet.

Arbetsvillkorsdirektivet
Vi strävar efter att alltid uppfylla kraven i arbetsvillkorsdirektivet, vilket innebär att vi erbjuder tydliga och begripliga anställningsvillkor. Detta omfattar noggrann information om arbetsuppgifter, arbetstidens förläggning och ersättning, vilket skapar en öppen och pålitlig arbetsrelation. Vårt tillvägagångssätt är att inte bara se till att regelverket efterföljs utan att också försäkra att varje anställd känner sig värderad och informerad. Detta engagemang för transparens och kommunikation är vad som skiljer oss från mängden och bekräftar vårt rykte som ledare inom området.

Diskrimineringsdirektiven
På Work4best är vi hängivna åt att skapa en arbetsplats fri från diskriminering. Vi följer aktivt de europeiska direktiven som förbjuder diskriminering i alla dess former, säkerställande att vår arbetskraft bemöts med respekt och rättvisa. Vi ser detta som en grund för en dynamisk och produktiv arbetsmiljö. Vår expertis innefattar en djupgående förståelse för dessa direktiv och hur de omsätts i praktiken. Vi erbjuder regelbundna utbildningar och workshops för att säkerställa att våra kunder och deras arbetsstyrkor är fullt medvetna om sina rättigheter och skyldigheter, och vi står redo att ingripa och ge råd vid alla typer av diskrimineringsärenden.